ngoc.ng1910@gmail.com 0963840867

Phân loại nghiên cứu thị trường (2)

(3) Theo nguồn thông tin thu thập: Nghiên cứu nội nghiệp (desk research) và Nghiên cứu hiện trường (field research)

Phân loại nghiên cứu thị trường (1)

Nghiên cứu thị trường (market research) là một mảng không thể thiếu của doanh nghiệp. Nó cung cấp thông tin...

Call Now Button